Karta Praw Pacjenta

Karta Praw Pacjenta 

1. Pacjent ma prawo do otrzymania usług medycznych na bazie aktualnej wiedzy z wykorzystaniem wiodących sprzętów na rynku. Usługa świadczona przez Interfizjoudzielana jest w oparciu o najwyższe standardy fizjoterapeutyczne z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

2. Pacjent ma prawo do wyczerpującej informacji na temat swojego zdrowia, przekazanej w prosty, zrozumiały sposób. Fizjoterapeuta powinien dokładnie wyjaśnić, na czym polega zabieg, jaki jest przewidywany czas terapii. Pacjent ma prawo do zadawania pytań, które pozwolą mu dokładnie zrozumieć cel prowadzonych działań oraz do przedstawienia swojej opinii w tym zakresie.  

3. Pacjent ma prawo do decydowania o swojej terapii: może wyrazić zgodę lub odmówić przeprowadzenia konsultacji, badania lub zabiegu. 

4. Pacjent ma prawo do uzyskania wglądu w swoją dokumentację medyczną i otrzymania jej kopii. Może także w formie pisemnej poświadczonej własnoręczną sygnaturą, upoważnić wskazaną przez siebie osobę, do wglądu w informację na temat swojego zdrowia. 

5. Pacjent ma prawo do tajemnicy medycznej: nasi fizjoterapeuci oraz zespół niemedyczny są szczególnie uwrażliwieni na przestrzeganie zasad związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza tych wrażliwych. 

6. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych w warunkach zgodnych z przepisami sanitarnymi, a także wysokimi standardami przestrzeganymi w placówkach InterfizjoS.A. 

7. Pacjent ma prawo do poszanowania swojej godności i intymności. Wizyty w placówkach Interfizjo odbywają się w atmosferze zaufania, empatii i poszanowania zasad kultury osobistej. W trakcie terapii indywidualnej obecne są tylko osoby niezbędne do udzielenia świadczenia medycznego. Wizyty odbywają się w osobnych, osłoniętych pomieszczeniach. 

8. Pacjent poniżej 16. roku życia ma prawo do informacji o przebiegu leczenia, jednak decyzję o zmianie, zaprzestaniu lub rozszerzeniu zakresu terapii podejmują jego prawni opiekunowie. 

Podstawowe unormowania prawne wynikające z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)