REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI „VOUCHER -30%”

1. Informacje podstawowe

 1. Organizatorem promocji „Voucher -30% na zabiegi fizjoterapeutyczne” (dalej zwanej „Promocją”) jest Interfizjo S.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karolkowej 30; NIP: 7011106763, REGON: 523135471 (dalej zwana „Organizatorem”).
 2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie promocji „Voucher -30% na zabiegi fizjoterapeutyczne”, dostępnym on-line na stronie internetowej  https://interfizjo.pl/regulamin-voucher/ (dalej zwanym „Regulaminem”).
 3. Uczestnikiem Promocji (dalej zwanym „Uczestnikiem”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, akceptująca postanowienia Regulaminu, chcąca dokonać zakupu usługi fizjoterapeutycznej objętej Promocją oferowanego przez Organizatora.
 4. W przypadku gdy korzystającym z usług jest osoba niepełnoletnia wówczas musi być wyrażona zgoda przez opiekuna prawnego. Ponadto w trakcie zabiegu opiekun powinien towarzyszyć osobie niepełnoletniej.

2. Zasady promocji

 1. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 2. Korzystając z Promocji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Promocja trwa od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. i obejmuje wyłącznie następujące zabiegi fizjoterapeutyczne świadczone przez Organizatora:
 • Pierwsza wizyta diagnostyczna u fizjoterapeuty
 • Kontynuacja fizjoterapii
 • Terapia manualna
 • Fizjoterapia stomatologiczna
 • Fizjoterapia uroginekologiczna
 • Masaż klasyczny
 • Masaż pleców
 • Masaż relaksacyjny
 • Masaż antycellulitowy
 • Masaż KOBIDO
 • Leczniczy drenaż limfatyczny
 • Trening medyczny z fizjoterapeutą
 • Terapia manualna z wykorzystaniem Winback Tecar
 1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie zakupu realizowanej przez Organizatora usługi przeprowadzenia zabiegu fizjoterapeutycznego wskazanego w ustępie poprzedzającym.
 2. Przy dokonaniu zakupu, o którym mowa w ust. 4 Uczestnikowi zostanie przyznany rabat -30% na 1 wybrany zabieg fizjoterapeutyczny wykonany w okresie od 1 sierpnia 2023 do 30 września 2023. 
 3. Rabat jest jednorazowy i nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 4. Miejscem realizacji wybranego zabiegu fizjoterapeutycznego jest placówka Interfizjo S.A. przy ul. Karolkowej 30.
 5. W celu umówienia się na zabiegi fizjoterapeutyczne objęte Promocją należy umówić się: (i) telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 150 20 00 (ii) mailowo na adres: kontakt@interfizjo.pl,  (iii) poprzez stronę internetową www.interfizjo.pl lub w (iv) placówce Interfizjo S.A. przy Karolkowej 30
 6. W celu realizacji zabiegu objętego Promocją należy okazać otrzymany Voucher w dniu wizyty pracownikom rejestracji Interfizjo S.A.

3. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@interfizjo.pl i / lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 powinny zawierać co najmniej imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz dokładny opis reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, a osoba je zgłaszająca zostanie poinformowana przy wykorzystaniu podanych przez nią danych kontaktowych.
 4. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Interfizjo S.A., ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
  2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w placówce Interfizjo S.A.
 5. Postanowienia końcowe
 6. Wszelkie informacje związane z Promocją Uczestnicy mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@interfizjo.pl, telefonicznie pod numerem (22) 150 20 00 lub bezpośrednio w placówce Organizatora. Odpowiedzi mailowe będą udzielanie w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania zapytania przez Organizatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z Promocją, jest sąd powszechny w Warszawie, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.